Das Informationssystem zu Sammlungen und Museen
an deutschen Universitäten
Gefördert durch

Alle anzeigen
Bragança Gil, Fernando; Museu de Ciencia da Universidade de Lisboa (Hrsg.): Museologia - an international journal of museology

Publikation
Autor/Hrsg.Bragança Gil, Fernando; Museu de Ciencia da Universidade de Lisboa (Hrsg.) 
PublikationMuseologia - an international journal of museology 
Bibliographische Details2001-
KategorieSonstiges
SpracheEnglisch
  

Navigation